Zanimljivosti ROMI.HR

/
Print - MLADI SU BUDUĆNOST

ZAŠTO JE VAŽNO RAZVIJATI VJEŠTINE

15. 7. 2022.
MLADI SU BUDUĆNOST
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Ako su mladi budućnost, onda su mladi važni. Od vitalne je važnosti da mladi u cijelom svijetu imaju pristup učenju i razvoju vještina.

Ne tako davno - 2014. Opća skupština UN-a proglasila je 15. srpnja Svjetskim danom vještina mladih. Dan je određen kako bi se skrenula pozornost na važnost opremanja mladih ljudi odgovarajućim vještinama za rad i poduzetništvo.

Obrazovanje i treninzi zauzimaju središnju ulogu u provedbi UN-ove agende 2030. za održivi razvoj. Značajan se naglasak stavlja na razvoj tehničkih i strukovnih vještina, a posebno u pogledu pristupa Kvalitetnom tehničkom i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (TVET); stjecanju kvalitetnih i profesionalnih vještina za zaposlenje, poduzetničkih vještina i dobrog posla; eliminaciji rodne neravnopravnosti i osiguravanju pristupa za ranjive pripadnike društva.

TVET može mlade ljude opremiti vještinama koje su im potrebne u svijetu rada, unaprijediti njihove sposobnosti prilagođavanja novim vještinama koje su potrebne tvrtkama, povećati produktivnost i povećati plaće. Važno je napomenuti da TVET također može ponuditi prilike za razvoj vještina niskokvalificiranim ili nezaposlenim osobama, mladima koji ne idu u školu i osobama koje nisu obrazovane.

Pandemija virusa COVID-19 drastično je utjecala na implementaciju vještina mladih. To je uzrokovalo nižu razinu zaposlenosti u odnosu na godine prije pandemije. S jedne strane, tehnologija je napredovala pomažući sve većem broju mladih da se obrazuju. Zajedno s online učenjem u školama i na sveučilištima, obrazovni online tečajevi postali su vrlo popularni jer većina njih nakon završetka daje certifikate. To je mladima dalo bolju priliku da steknu još više vještina u kraćem vremenu.

S druge strane, okretanje online obrazovanju donijelo je dosta nepraktičnosti. Gotovo dvije godine neke od ekonomski manje naprednih skupina nisu mogle nastaviti svoje studiranje. Zajedno s ostalim skupinama u nepovoljnom položaju, romska djeca također su posebno su osjetila teškoće virusa COVID-19. Neka od njih su morala propustiti gotovo dvije godine škole jer im njihovi roditelji ili zajednica nisu mogli priuštiti pristup Internetu i računalima. Roditelji obično igraju važnu ulogu u obrazovanju svoje djece, ali kada roditelji nisu formalno obrazovani, vrlo je važan stalni kontakt između učitelja i učenika. Nažalost, gotovo je nemoguće zadržati istu vezu uz online obrazovanje.

Vrlo mali broj romske djece ide u redovne škole. Oni uglavnom idu u strukovne škole, čijim je učenicima bilo vrlo teško tijekom pandemije zbog nemogućnost održavanja prakse. Ovaj je dan vrlo dobra prilika kako bi se privukla pozornost ne te probleme i napravio se plan kako bi se ti problemi izbjegli u budućnosti.

Posljednjih se godina vidi napredak u vrednovanju vještina mladih i u poticanju mladih na razvoj tih vještina. Nešto od toga može se zahvaliti tvrtkama, koje provode sve više stažiranja i programa za mlade. Pripravnički staž i posebni programi za mlade pomažu tvrtkama da dobiju mlade ljude bez odgovarajućeg iskustva, ali s pravim vještinama, koje unutar tvrtke mogu napredovati na višu razinu.

Ne samo da je važno provoditi formalno obrazovanje, već i neformalno. Uglavnom je na roditeljima i zajednici da pouče mlađu generaciju boljim vještinama. Štoviše, postoje brojne mogućnosti, razmjene, volontiranje, politički parlamenti za mlade, konferencije, kampovi za obrazovanje, itd. Izbora uvijek ima puno i važno je da djeca od malih nogu imaju izvanškolske aktivnosti.

Bez obzira što se događa u svijetu, obrazovanje i stjecanje odgovarajućih vještina najvažnije je za dobar život. Na ovaj dan dobro je napraviti osvrt na sve što je učinjeno i stvoriti plan za daljnja poboljšanja u obrazovanju.

 

 

 

 

If youth is the future, then youth is important. It should be vital that youth all over the world have access to learning and developing skills.

Not so long ago - just in 2014 the UN General Assembly declared 15th of July to be a World Youth Skills Day. The day was set to draw attention to the importance of equipping young people with proper skills for work and entrepreneurship. 

Education and training play a central role in the implementation of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. It places significant emphasis on developing technical and vocational skills, especially with regard to access to affordable quality Technical and Vocational Education and Training (TVET); acquiring technical and professional skills for employment, decent work and entrepreneurship; elimination of gender inequality and ensuring access for vulnerable segments of the population.

TVET can equip young people with the skills they need to access the world of work, improve their ability to respond to changing skill needs from companies, increase productivity and raise wages. It is important to note that TVET can also offer skills development opportunities for low-skilled, underemployed or unemployed people, out-of-school youth and non-educational people.

COVID-19 pandemic drastically affected the youth skills implementation. This caused a lower level of employment compared to pre-pandemic years. On one hand, technology has advanced helping more and more young people gain education. Together with schools and universities going online, educational online courses have become very popular, as most of them award certificates after the completion. This gave youth a better opportunity to gain even more skills in a shorter amount of time.

On the other hand, turning to online education brought a share of inconveniences. For almost two years some of the less economically advanced groups couldn’t continue their rightful studies. Among other disadvantageous groups, Roma kids especially felt the hardships of COVID-19 - some of them had to miss almost two years of school because their parents or community could not afford to give kids access to the Internet and provide computers. Parents usually play an important role in the education of their children, but when the parents are not formally educated, it is very important to have constant contact between a teacher and a student. Unfortunately, it is almost impossible to keep the same connection with online education. 

Very limited number of Roma children go to regular schools. They mostly go to vocational schools and this category suffered a lot during COVID-19 from not having a chance to practice at their schools or practice outside of schools. This day is a good opportunity to draw attention to such causes and make a plan to avoid this in future. 

Nevertheless, over the last years the change of direction to valuing youth skills and making impact on their gain is greatly seen. Some of it is thanks to companies, who implement more and more internships and youth programs for young people. Internships and special youth programs help companies to get young people without proper experience, but with the right soft skills, and teach them inside the company to grow to a more senior level.

Not only is it important to implement formal education, but also non-formal. It is mostly on parents and the community to teach the younger generation better soft skills. What is more, there are numerous opportunities like exchange education in different countries, volunteering, models of political parliaments for youth, conferences, educational camps, etc. There is always a lot to choose from and it is important that kids have extracurricular activities from early ages.

No matter what is going on in the world, education and gaining proper skills is the most important thing to have a decent life. On this day, it is good to reflect on things that have been done and draw a plan to further educational improvements.

 

 
Povratak na zanimljivosti