Fokus ROMI.HR

/
Print - ECRI - RUMUNJSKA

HOĆE LI SE POVEĆATI RAZINA SURADNJE S RANJIVIM SKUPINAMA?

22. 2. 2023.
ECRI - RUMUNJSKA
Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) nedavno je objavila svoje izvješće o Rumunjskoj. ECRI, u zemljama članicama, daje preporuke protiv rasizma i netolerancije, koje su temeljene na petogodišnjim ciklusima praćenja. U 2021. godini jedna od praćenih zemalja bila je Rumunjska.

ECRI je preporučila Rumunjskoj da provede prikupljanje podataka i izradi statistiku o rasističkom i homofobnom ili transfobnom govoru mržnje i zločinima iz mržnje. Ova preporuka nije primijenjena, i zbog toga je Europska komisija protiv rasizma i netolerancije izvijestila da ne postoji značajni napredak u prikupljanju podataka u vezi govora mržnje.

Nacionalna strategija i Akcijski plan za sprječavanje i suzbijanje antisemitizma, ksenofobije, radikalizacije i govora mržnje (2021-2023), kao poseban cilj ističe poboljšanje prikupljanja podataka za prijavu zločina iz mržnje. ECRI je predložila da bi policija trebala uspostaviti posebne radne skupine koje bi surađivale s Ministarstvom pravosuđa, Uredom glavnog tužitelja, Višim sudskim vijećem i Državnim zavodom za statistiku. Nove implementacije planiraju se započeti u 2022. godini.

Još jedna preporuka Europske komisije protiv rasizma i netolerancije bila je obučiti tijela poput policije, tužitelja, i sudaca kako se nositi sa zločinima iz mržnje, kao što su na primjer rasistički i homofobni ili transfobni činovi nasilja. Predloženo je i poboljšanje suradnje između ranjivih skupina i vlasti, posebice s Romima i LGBT+ skupinama. ECRI je izvijestila da je započela daljnja obuka službenika za provedbu zakona i članova pravosuđa, „ukupno 144 stručnjaka imalo je koristi od specifičnih modula u zakonodavstvu o zločinima iz mržnje i srodnoj sudskoj praksi, uključujući i sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava.“ Izvješća ECRI-ja sugeriraju da je ova preporuka provedena.

ECRI je također izvijestio da prepoznavanje pristranih motivacija i govora mržnje još nije razvijeno i da je potrebna dodatna obuka. Kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje pravosudnog sustava protiv zločina iz mržnje, službenicima je potrebna napredna obuka i kvalifikacije. Europska komisija protiv rasizma i netolerancije izvijestila je da su metodička istraživanja zločina iz mržnje nisu bila završena. Njih je trebala usvojiti Radna skupina, ured osnovan za presude Europskog suda za ljudska prava. Radna grupa se više ne sastaje. Izvješća koja pristižu Europskoj komisiji od lokalnih civilnih društava predlažu da,

„Žrtve i dalje nevoljko prijavljuju incidente iz mržnje, što ukazuje na nedostatak napretka suradnje između pogođenih zajednica i službenika za provođenje zakona. ECRI može samo smatrati da ovaj dio preporuke nije ispoštovan.“

Općenito, ECRI preporučuje rumunjskim dužnosnicima i provoditeljima zakona da povećaju suradnju s ranjivim skupinama, počevši s Romima i LGBT+ zajednicama, a da posebno rade na poticanju prijavljivanja zločina iz mržnje. Većina preporuka nije provedena u Rumunjskoj.

 

 

 

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) has recently published their report on Romania. ECRI, in member states, gives recommendations against intolerance and racism based on five-year monitoring cycles. In 2021, one of those monitored countries was Romania.

ECRI recommended that Romania would implement collecting data and produce statistics for racist and homo/transphobic hate speech and hate crime. This recommendation was not implemented, because of this ECRI reported that there was no significant difference when it comes to collecting data for hate crime. 

National Strategy and Action Plan for preventing and combating antisemitism, xenophobia, radicalisation and hate speech (2021-2023), has a specific target as to improve the way data is collected for reporting hate crimes. ECRI suggested police should set up special task groups, working with Ministry of Justice, the General Prosecutor's Office, the Superior Council of Magistracy, and the National Institute of Statistics. These new implementations are planning to be started in 2022.

One of ECRI’s other recommendations was to train authorities such as the police, prosecutors, and judges in how to deal with hate crimes, such as racist and homo-/transphobic acts of violence. Cooperation between the vulnerable groups and the authorities was also suggested to be improved, especially with Roma and LGBT+ groups. ECRI reported that further training of the law enforcement officials and judiciary members has started, “a total of 144 professionals benefited from specific modules on hate crime legislation and related case law, including the case law of the European Court of Human Rights.” Therefore, ECRI reports suggests this recommendation has been implemented.

ECRI also reported that recognising biased motivations and hate speech has not yet developed and needs further training. To guarantee justice system’s proper functioning against hate crimes, advanced training and qualifications are needed for officials. ECRI reports that methodical research for these investigations of hate crime, which was supposed to be adopted by Working Group, which was an office set up for the judgment of the European Court of Human Rights, was not finalised. Working Group is no longer having meetings. Reports that reach ECRI from local civil society actors suggests that,

“Victims remain particularly reluctant to report hate incidents, which is indicative of a lack of progress on the level of cooperation between impacted communities and law enforcement officials. ECRI can only consider that this part of the recommendation has not been followed up”

In general, ECRI recommends to Romania officials and law enforcement forces to increase cooperation with vulnerable groups, starting with Roma and LGBT+ communities, especially to work on underreporting of hate crimes. Most of the recommendations from ECRI was not implemented in Romania.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 
Povratak na Fokus