Fokus ROMI.HR

/
Print - ROMSKA ZAJEDNICA U KAZAHSTANU

SKUPINE U KAZAHSTANU

11. 4. 2023.
Shynar jetpisssova via flickr ROMSKA ZAJEDNICA U KAZAHSTANU
Shynar Jetpisssova via Flickr
ROMSKA ZAJEDNICA U KAZAHSTANU
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

U Kazahstanu je svoje mjesto za život pronašlo oko 4 tisuće Roma. Postoje različite skupine Roma s različitim običajima i vjerama.

Kazahstan je država u srednjoj Aziji s populacijom od 18,75 milijuna ljudi. Predstavnici više od 100 etničkih skupina danas žive u republici, a jedna od njih su i Romi. Prema podacima iz 2013. godine, romska populacija u Kazahstanu je 4,1 tisuća ljudi.

Putovanje kroz srednjoazijske zemlje uzorkovalo je da su Romi u ovim regijama zaboravili svoj romski jezik. U Kazahstanu oni uglavnom govore kazaškim, tadžičkim ili uzbečkim jezikom. Ove su zemlje susjedne, tako da je u ovim regijama uobičajeno putovati kroz te zemlje.

Mala skupina Roma u Kazahstanu sebe nazivaju 'Russka Roma'. To je ujedno i razlog zašto su Romi u Kazahstanu pravoslavne vjeroispovijesti, iako su Romi drugih skupina i većina populacije u Kazahstanu islamske vjeroispovijesti. U regiji Aktobe u Kazahstanu živi puno 'Russkih Roma'. Žive u naseljima. Većina njih ima dokumente poput putovnice. Svake godine inicijativna skupina Roma ulaže velike napore kako bi djecu potaknula da idu u školu i odrasle kako bi napravili svoje identifikacijske dokumente. 'Russka Romi' stječu različite vještine za rad - neki od njih rade kao računovođe.

Jedna od etničkih grana Roma koji žive u Kazahstanu su Luli. Luli također obično žive u Turkmenistanu, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, ponekad u Rusiji i Afganistanu. Luli govore etnolektom tadžičkog jezika. Luli pripadaju sunitima. Luli  najvećim dijelom dolaze u Kazahstan iz Tadžikistana. Razlog zbog kojeg to čine je posao. Prosječna plaća veća je u Kazahstanu. Plaća u Tadžikistanu obično nije dovoljna čak ni za hranu. Nažalost, Luli ilegalno dolaze u Kazahstan, zbog toga policija radi racije i deportira Lulije iz Kazahstana. Glavni poslovi su prosjačenje na ulici i proricanje sudbine - to uglavnom rade žene i djeca. Uobičajeno je da ljudi u Kazahstanu, Rusiji i u bivšim sovjetskim republikama ostavljaju staru odjeću pored kanti za smeće. U Kazahstanu tu staru odjeću uzimaju Luli.

 

Još jedna etnička romska grana koja živi u Kazahstanu su Mazang Romi. Mazang Romi najčešće žive na teritorijima Tadžikistana, Uzbekistana i Turkmenistana. Kaže se da Mazang Romi obično ne sklapaju veze s drugim Romima ili pripadnicima drugih nacionalnosti. Prema izgledu ih je teško razlikovati od Tadžika. Mazang Romi obično ne prose na ulicama, njihov je životni stil smireniji. Mazang Romi se obično nastanjuju na duže vrijeme na nekom teritoriju i pokušavaju steći vještine za posao. U 70-ima i 80-ima učestalo su birali poslove vezane uz poljoprivredu i obradu drveta. Danas se prilagođavaju modernim poslovima. Mazang Romi su suniti, i govore tadžičkim jezikom. U srednjoj Aziji su se proširili iz Buhare u Uzbekistanu.

Još jedan ogranak Roma koji je došao u Kazahstan iz Tadžikistana su Dzugi. Oni kažu da imaju dosta sličnosti za Lulima. Dzugi za život zarađuju proseći na ulici. Svakog jutra cijelo jedno naselje dolazi na središnje ulice gradova da prosi na ulicama. Oni čak imaju i parabolu o prosjačenju: kad je Bog davao stvari ljudima, izostavio je Dzuge i njihove stvari dao ljudima. Sada Dzugi svoje stvari vraćaju prosjačenjem. Muškarci obično skupljaju i prodaju staro željezo. Dzugi češće žive na području Tadžikistana, tamo imaju puno naselja.

Sve u svemu, romska populacija u Kazahstanu nije velika. Većina Roma u Središnjoj Aziji živi u Tadžikistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu, a u Kazahstan dolaze samo kako bi radili. Uglavnom govore tadžičkim jezikom i uglavnom se nastanjuju u Tadžikistanu (populacija Roma u Tadžikistanu je više od 10 000 ljudi).
 
 
 
 

About 4 thousand Roma people found their place to live in Kazakhstan. There are different branches of Roma with different customs and religions.

 

Kazakhstan is a country in Central Asia with a population of 18,75 million people. Representatives of more than 100 ethnic groups live in the republic today, and one of them is the Roma ethnic group. According to the 2013 database, the Roma population in Kazakhstan is 4,1 thousand people.

 

Traveling through Central Asian countries made Roma of these regions forget their Roma languages. In Kazakhstan, they mostly use Kazakh or Tajik or Uzbek languages. These countries are neighbors, so a common thing in these regions is to travel through these countries.

 

Some small group of Roma in Kazakhstan call themselves ‘Russka Roma’. This the reason why these group of Roma in Kazakhstan are Orthodox Christians, even though the majority of Kazakh population and other ethnic Roma branches are muslim. There are a lot of ‘Russka Roma’ in the Aktubinska region of Kazakhstan. They are living in settlements. Most of them have documents – identifications such as passport. Every year an initiative group of Roma are making their best efforts to get children to go to schools and adults to get their identification documents. ‘Russka Roma’ are acquiring different skills for work - some of them are  working as accountants.

 

One of the ethnic branches of Roma living in Kazakhstan is Luli. Luli are also commonly living in Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, sometimes in Russia and Afghanistan. The language of Luli is an ethnolect of Tajik language. Luli’s religion is Sunni Muslim. For the most part, Luli came to Kazakhstan from Tajikistan. The reason why Luli are coming to Kazakhstan is work - the average payment is higher in Kazakhstan. The payment in Tajikistan is usually not even enough for food. But unfortunately, Luli come to Kazakhstan illegally, that’s why the police are doing raids and deporting Luli from Kazakhstan. The main jobs for Luli are begging on the streets and fortune telling - this is mainly done by women and children. What is more, it is common for people in Kazakhstan, Russia and former Soviet Republics to leave old clothes outside next to the garbage cans. In Kazakhstan the main group of people who take these old clothes are Luli.

 

Another ethnic Roma branch living in Kazakhstan is Mazang Roma. Mazang are more commonly living on territories of Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan. It is said that Mazang Roma don’t usually cross breed with other Roma or any other nationalities. It is hard to tell them apart from Tajik people by appearance. Mazang mostly don’t do begging, their lifestyle is more settled. Mazang usually settle for a longer time on a territory and try to acquire skills for work - in 70-s and 80-s it was common for them to choose agricultural jobs, woodworking. Nowadays they adapt to modern jobs. Mazang are Sunni Muslim, they speak Tajik language. They spread in Central Asia from Buhara, Uzbekistan.

 

Another branch of Roma that came to Kazakhstan from Tajikistan is Dzugi. They say they have a lot of similarities with Luli. Dzugi earn for living by begging on the streets. Every morning a whole settlement is coming to the central streets of the cities to beg on the streets. They even have a parable about begging: when God was giving out things to people, he missed Dzugi and gave Dzugi’s belongings to people. Now Dzugi is returning their belongings by begging. Men usually collect and sell scrap metal. Dzugi are more common for Tajikistan area, they have a lot of settlements there. 

 

All in all, the population of Roma in Kazakhstan is not big. Most Roma in Central Asia live in Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan and come to Kazakhstan only for work. They mostly speak Tajik language and mostly settle in Tajikistan (population of Roma in Tajikistan is more than 10000 people).

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Povratak na Fokus