Fokus ROMI.HR

/
Print - SVIJET BEZ GRANICA

TOLERANCIJA I GOSTOPRIMSTVO

20. 6. 2022.
Whatsapp image 2022-06-20 at 12.20.49 SVIJET BEZ GRANICA
Photo by Motecruz via Flickr
SVIJET BEZ GRANICA
Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Ljudi u mnogim zemljama moraju pobjeći iz svoje zemlje i tražiti sklonište u nekoj drugoj zemlji zbog ekonomskih ili političkih razloga. Ponekad i ratno zbivanje može biti razlogom za traženjem utočišta u sigurnijoj zemlji. U tom kontekstu, izbjeglica je netko tko se nalazi izvan zemlje u kojoj ima državljanstvo zbog svog “osnovanog straha od progona zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja”. Ne mogu imati koristi od zaštite koju im pruža matična zemlja, ili ne žele imati koristi od nje zbog straha u kojem žive. Izbjeglice mogu biti i ljudi koji nemaju državljanstvo upravo zbog takvih događaja i/ili su izvan svoje prethodne zemlje prebivališta, i ne mogu ili se ne žele vratiti zbog straha. Ujedinjeni narodi proglasili su 20. lipanj Svjetskim danom izbjeglica, „koji se obilježava da pokaže snagu i hrabrost ljudi koji su prisiljeni napustiti svoje domove.“

Prema podacima UN-a, najmanje 70.8 milijuna ljudi u svijetu prisiljeno je biti raseljeno, a 25.9 milijuna ljudi od tog broja su izbjeglice. Otprilike polovica izbjeglica su djeca ispod 18 godina starosti, koja spadaju u ranjive skupine. Tu su i milijuni ljudi koji nemaju državljanstvo, čija se nacionalnost ne priznaje, i koji nemaju pristup osnovnim pravima kao što su obrazovanje, zdravstvena skrb, zaposlenje, i sloboda kretanja. U vrijeme kada je 1 posto svjetske populacije prisiljeno napustiti svoje domove zbog sukoba ili progona, međunarodne organizacije nisu dovoljne da spriječe ovu krizu. Mnoge su države nezainteresirane za problem izbjeglica i time se problem produbljuje.

Romi su iz Indije otišli prije nekoliko stoljeća, ali oni su i dalje u potrazi za mjestom u koje bi bili u potpunosti integrirani. Većina Roma u Europi živjelo je balkanskim zemljama. Živjeli su u Rumunjskoj, Bugarskoj, i ostalim balkanskim zemljama. Kad su Rumunjska i Bugarska ušle u Europsku uniju, Romi su počeli tražiti prilike za se presele u Zapadnu Europu. Tražili su za sebe novi dom i bolju budućnost.

Zbog rata u Siriji, Jemenu i Ukrajini, i političkih sukoba diljem svijeta, mnogi ljudi traže azil. Nije lako biti izbjeglica, ostaviti svoj dom i uspomene, nekad pješice, nekad na brodu. Iako prema Konvenciji o izbjeglicama iz 1951. svatko ima pravo tražiti utočište kada je u opasnosti, biti izbjeglica jedan je od najranjivijih društvenih statusa. U mnogim slučajevima, neke razvijene zemlje nisu spremne primiti izbjeglice, pogotovo ako su izbjeglice iz afričkih ili azijskih zemalja. Međunarodna organizacija za migracije (IOM) procjenjuje da je 23.000 ljudi umrlo pokušavajući prijeći Sredozemno more od 2014. godine. Iako svatko ima pravo tražiti status izbjeglice, u praksi se to pravo ponekad ne priznaje. Europska unija pokazala je veliko gostoprimstvo ukrajinskim izbjeglicama, ali Afroamerikanci, Azijati i Romi koji žive u Ukrajini nisu dobili istu vrstu gostoprimstva kada su htjeli pobjeći i iz Ukrajine. Uskratili su im prijevoz i smještaj, i držali ih na granici onemogućavajući im ulazak u zemlje Europske unije. Neki ljudi tamnije boje kože morali su danima hodati jer su ih odbili prevesti. Traženje utočišta ne bi trebalo biti privilegija. Svatko tko želi pobjeći iz ratne zone, neprijateljstva, opasnog stanja, progona... treba imati priliku na bolji i sigurniji život. Dijete iz Jemena nije manje vrijedno od djeteta iz Hrvatske. Nitko ne zaslužuje doći na ovaj svijet samo da pati. Zaštitimo svačije pravo na traženje utočišta. Možda će doći dan kad će netko morati tražiti utočište, a danas je sretan i o tome uopće ne razmišlja. Za bolje sutra kad nitko neće morati napustiti svoj dom!

 

 

 

 

 

People in many parts of the world have to change their living spaces by taking shelter in another country due to the economic, political and vital risks of transitioning from areas of armed conflict to safer ones. In this context, a refugee is someone who is outside the country of their citizenship because of their “well-founded fear of being persecuted because of their race, religion, nationality, membership of a certain social group or political opinion.” They cannot benefit from the protection of their home country, or does not want to benefit from it due to such fear. Refugees may also be people who do not have citizenship as a result of such events and/or are outside of their previous country of residence, unable to return there or do not want to return because of this fear. United Nations declared June 20th to be knowns as World Refugee Day, “to be celebrated as to show the strength and courage of people who have been forced to flee their homes.”

According to the United Nations data, at least 70.8 million people in the world have been forced to be displaced, 25.9 million of whom are refugees. About half of the refugees are children under the age of 18 who are among vulnerable groups. There are also millions of stateless people whose nationality is denied and who do not have access to basic rights such as education, health care, employment, and freedom of movement. At a time when 1 percent of the world's population is forced to leave their homes as a result of conflict or persecution, international organisations are insufficient to prevent this crisis. Many states are indifferent, the refugee problem deepens and increases its importance.

Leaving from India centuries ago, Roma is still the ultimate refugee, looking for a place to settle and not being looked down. Most of Roma in Europe lived in Balkans. Lived in Romania, Bulgaria and other Balkan countries, and when Romania and Bulgaria entered European Union. Roma started to use the opportunity to move to Western Europe, looking to make a new home for themselves and for a better future.

With the war in Syria, Yemen, Ukraine and political conflicts all around the world, many people are seeking asylum and refugee. Being a refugee, leaving your home and your life behind, sometimes on foot, sometimes on a boat is not easy.  Even though everyone has the right to seek refuge when in harms way according to the 1951 Refugee Convention, being a refugee is one of the most vulnerable social statuses. In many cases, some developed countries are not willing to have refugees, especially if the refugees are from African or Asian countries. The International Organization for Migration (IOM) estimates that 23,000 people died trying to cross the Mediterranean, since 2014. Even though everyone is entitled to seek refugee, on practice, sometimes, this right is not recognised. European Union showed great hospitality to Ukrainian refugees, but black people, Asian people and Roma people living in Ukraine did not receive the same kind of  hospitality when they wanted to fled Ukraine too. They were denied transportation and hosting, being kept at the borders without access to European Union. Some people with darker skin had to walk for days because they were denied transportation. Seeking refuge should not be a privilege. Anyone who wants to escape from a war zone, hostility, dangerous state, persecution… should be allowed a chance to have themselves a better life, safer life. A child from Yemen is not less or more valuable than a child in Croatia. No one deserves to come to this world only to suffer. Let’s protect everyones right to seek refuge. There might come a day to seek refuge for those who are lucky today. For better tomorrows when no one will have to leave their homes behind!

 

 

 
Povratak na Fokus