Fokus ROMI.HR

/
Print - ŽUTI PRSLUCI ZA BOLJI ŽIVOT

POKRET ŽUTIH PRSLUKA

17. 9. 2020.
83 new ŽUTI PRSLUCI ZA BOLJI ŽIVOT
Photo from wallpaperflare.com
ŽUTI PRSLUCI ZA BOLJI ŽIVOT

Prošlo je već dvije godine od kako su 'Gilets Jaunes' ili na hrvatskom 'Žuti prsluci' preplavili Francusku. Riječ je o prosvjednom pokretu za ekonomsku pravdu koji se prvi put pojavio u listopadu 2018. godine. Ovaj pokret, širokog političkog spektra koji uključuje puno uzroke i razloga, mnogim ljudima daje određeni osjećaj pripadnosti.

Autorica: Chloe Gabbar
Prijevod: Zvonimir Rajković

Inicijalni motiv nastanka Pokreta žutih prsluka bio je prosvjedovati zbog povećanja životnih troškova i rasta cijena goriva u Francuskoj. Od tada se proširio i postao opći ustanak protiv politike Emmanuela Macrona, predsjednika Francuske od 2017. godine. Na svom vrhuncu, na prosvjedima je sudjelovalo više od 280 000 prosvjednika širom Francuske.

U novije su se vrijeme, zbog ograničenja povezanih s pandemijom koronavirusa, prosvjedi povezani s pokretom očekivano povukli, no tijekom proteklih mjeseci ponavljali su se povremeno u manjem obimu.

Cijena goriva je nešto što utječe na velik broj ljudi u zemlji kao što je Francuska, koja obuhvaća veliki prostor s brojnim ruralnim područjima. Ljudi koji žive u tim regijama u velikoj se mjeri oslanjaju na svoje automobile kao glavni način prijevoza i zbog toga ih je povišenje cijena goriva iznimno zabrinulo.

Pokret je bio poprilično kritiziran, uglavnom zbog metoda kojima su se koristili neki od prosvjednika. Bilo je slučajeva vandalizma, uništavanja imovine i nasilja. Međutim, važno je istaknuti da su mnoge metode koje su korištene bile nenasilne, poput blokiranja prometa ili štrajkova.

Simbolika iza lako uočljivih žutih prsluka, u kojima se mogu vidjeti prosvjednici, je činjenica da su lako prepoznatljivi i dostupni širokom krugu ljudi. Prema zakonu, u Francuskoj svi vozači moraju nositi jedan od ovih prsluka u svom automobilu. Osim toga, budući da je pokret prvotno bio protiv porasta cijena goriva, simbolika se može povezati i s tim.

Međutim, s vremenom su ciljevi onih koji su podržali prosvjede postali amorfni, a ljudi su se počeli koristili pokretom uglavnom kako bi prosvjedovali zbog svog osobnog nezadovoljstva iz različitih razloga, koristeći prepoznatljivost pokreta i velik broj sudinika kako bi postigli vidljivost. To pokret čini prilično uključivim, obuhvaćajući tako ljude iz različitih kategorija stanovništva.

A ta uključivost odnosi se i na nacionalne manjine kao što su Romi; tako je romska zastava viđena na nekim od prosvjeda pokreta Žutih prsluka. U siječnju 2019. godine novinari s francuskog news portala Rue 89 intervjuirali su jednog od ovih romskih prosvjednika, koji je izjavio sljedeće:

“On est aussi là pour changer le regard sur nous, les gitans. Au départ, ils se méfiaient de nous et pensaient qu’on allait leur voler des choses. Aujourd’hui leur vision a changé et on manifeste ensemble. C’est le mouvement des gilets jaunes qui a fait ça.”

„Ovdje smo također kako bismo promijenili način na koji nas drugi gledaju. Na početku su bili nepovjerljivi prema nama, mislili su da ćemo ih pokrasti. Danas je njihov pogled nas drugačiji, te zajedno prosvjedujemo. Pokret žutih prsluka je to omogućio.“

To pokazuje da je, unatoč lošem glasu u tisku na kojem je pokret Žutih prsluka povremeno bio, pokret također imao i pozitivne učinke na živote ljudi i njihovo mjesto u društvu. To je važna perspektiva koju treba uzeti u obzir prilikom čitanja novina, jer je važno sagledati stvar s obje strane.

 

 

 

 

Two years ago, the „Gilets Jaunes“ or in English „Yellow Vests“ have taken France by storm. It is a protest movement for economic justice which first emerged in October 2018. This movement, spanning the political spectrum and encompassing many causes, gives many people a certain sense of belonging.

 

The original motivation of the movement was to protest the high cost of living and rising fuel prices in France. They have since widened to become a general uprising against the policies of Emmanuel Macron who has been the President of France since 2017. At their peak, the protests have counted over 280,000 protesters across France.

More recently, the restrictions linked to the Coronavirus Pandemic have meant that the protests linked to the movement subsided, but over the past month small-scale versions of them have reprised.

The cost of fuel is something that impacts a large number of people in the country as France is a very widespread place, with many rural areas. People living in those regions rely heavily on their cars as a main mode of transport, so they felt very concerned by the cause.

The movement has been quite criticized, mainly for the methods used by some of the protesters – there have been cases of vandalism, property damage and violence linked to the movement. It is however important to point out that many of the methods used have been pacifist, such as blocking traffic or striking.

The symbolism behind the yellow high-visibility jackets that the protesters can be seen wearing is the fact that they are easily recognisable and accessible to a wide range of people. In France, the law states that all motorists must carry one of these vests in their car. Furthermore, because the movement was originally against a rise in fuel prices, it can be linked back to that.

Over time however, the supporters’ goals have become amorphous, with people generally using the movement to protest their discontent for different causes and using the emphasis and the large numbers in order to gain visibility. This makes the movement quite inclusive, englobing people from different categories of the population.

And this includes ethnic minorities such as Roma, the Roma flag having been seen at some of the protests. In January 2019, Journalists from the French news website Rue 89 interviewed one of these Roma protesters, who said the following:

“On est aussi là pour changer le regard sur nous, les gitans. Au départ, ils se méfiaient de nous et pensaient qu’on allait leur voler des choses. Aujourd’hui leur vision a changé et on manifeste ensemble. C’est le mouvement des gilets jaunes qui a fait ça.”

“We are also here to change the way people view us. At the start, people were wary of us and thought that we were going to steal from them. Today their vision has changed, and we protest together. The yellow vests movement made that possible.”

This shows that, despite the bad press that the Yellow Vests movement has gotten at times, it has also had positive impacts on people’s lives and their place within society. This is an important perspective to take into account when reading the press, for it is important to view both sides of the matter.

 
Povratak na Fokus