Vijesti ROMI.HR

/
Print - EUROPSKI STUP SOCIJALNIH PRAVA

ODRŽIVA, PRAVEDNA, UKLJUČIVA I SOCIJALNA EU?

22. 7. 2021.
EUROPSKI STUP SOCIJALNIH PRAVA

Početkom ožujka 2021. godine Europska komisija predstavila je svoj novi Akcijski plan za Europski stup socijalnih prava. Ovaj Plan služi kao vodič za EU i države članice EU i cilj mu je da osigura pristup dostojnim životnim i radnim uvjetima za sve koji žive u Uniji. 

Autor: José Alarcón Matás
Prijevod: Daria Maracheva

Velika pažnja se posvećuje zapošljavanju i socijalnim politikama s ciljem da ih se prilagodi glavnim smjernicama koje je utvrdila Europska komisija: „klimatske promjene, digitalizacija, globalizacija i demografski trendovi“ (EK, 2021. godina).

Istovremeno, Komisija je objavila Učinkovitu aktivnu potporu zapošljavanju” (EASE) kao preporuku koja ima za cilj ''otvaranje novih radnih mjesta i prijelaz na nova radna mjesta, uključujući digitalne i zelene sektore''. EASE poziva države članice da koriste fondove EU, posebno one dostupne u okviru NextGenerationEU i Mehanizma za oporavak i otpornost za provođenje uspješnih i sveobuhvatnih politika zapošljavanja.

Među tri glavna cilja Stupa ističu se: osiguranje zaposlenosti najmanje 78% stanovništva u dobi između 20 i 64 godine do 2030. godine; povećanje broja odraslih koji sudjeluju u obuci sa sadašnjih 37% na 60% do 2030. godine; te smanjenje broja ljudi koji su izloženi riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti za 15 milijuna. Osim toga, Europska komisija ''pozvala je države članice da ulože najmanje 22 milijarde eura u zapošljavanje mladih'' (EK, 2021. godina), budući da su mladi ljudi i niskokvalificirani radnici izloženiji promjenama na tržištu rada.

Europska komisija očekuje od zemalja da iskoriste sredstva dostupna iz proračuna Europskog socijalnog fonda (88 milijardi), tako što će najmanje 25% novca uložiti u borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, te približno 12,5% u programe namijenjeni za mlade ljude koji su nezaposleni, ne školuju se niti se usavršavaju kroz sustav obuke (NEET).

Unatoč poticajima iz EU i jačanju okvira koji posvećuje veću pažnju društvenim pitanjima, uključujući zdravlje, zapošljavanje i stanovanje, efikasna provedba ovih smjernica će zahtijevati veliku posvećenost od strane država članica EU. Takva posvećenost je često izostajala, posebno kada je poboljšanje položaja manjina i ranjivih skupina u pitanju. Radost Zaharieva, koordinatorica politike u Europskoj alijansi za javno zdravstvo, napisala je u svibnju 2021. godine:

''Mnogo prije pandemije mnoge skupine stanovništva poput nacionalnih manjina, uključujući Rome, osobe s invaliditetom, beskućnike, migrante, zatvorenike, radnice u seks industriji i LGBTQI bile su izložene većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Veće stope nezaposlenosti i nesigurnost zaposlenja od ožujka prošle godine dovele su do smanjenja zdravstvene i socijalne zaštite. Postoje stvarni strahovi da Plan neće doseći ove skupine stanovništva i neće riješiti problem povećanja stope siromaštva i socijalne isključenosti.''

Zaharieva je i dalje zabrinuta zbog nedostatka jasnih smjernica u Europskom stupu socijalnih prava o tome kako doći do ranjivih skupina. Ona također smatra da treba razraditi bolje pokazatelje koji će točno mjeriti potrebe određenih skupina kao što su nacionalne manjine, migranti i izbjeglice, posebno u području zdravstva. S obzirom na trenutnu situaciju, sljedećih nekoliko godina će biti izazovno razdoblje za EU i njezin prijelaz prema ''održivoj, pravednoj i uključivoj socijalnoj Europi''.

 

 

 

 

 

 

In early March, the European Commission presented its new Action Plan for the European Pillar of Social Rights. This plan serves as a guide for the EU and its Member States to ensure everyone in the Union has access to decent living and working conditions. Great attention is paid to employment and welfare state policies, and the need to adjust them accordingly to the main developments identified by the Commission: ‘’climate change, digitalisation, globalisation and demographic trends'' (EC, 2021).

At the same time, the Commission also released its Effective Active Support to Employment (EASE) recommendation, aimed at ''job creation and job-to-job transitions, including towards the digital and green sectors''. It calls Member States to use EU funds, particularly those available under NextGenerationEU and the Recovery and Resilience Facility, to create successful, wide-reaching employment policies.

Among the main goals of the Pillar, three key objectives stand out: ensuring employment for at least 78% of the population aged between 20 and 64 by 2030; increasing the number of adults participating in training from the current 37% to 60% by 2030; and reducing the number of people at risk of poverty or social exclusion by 15 million. Besides, the European Commission has ''called on Member States to dedicate at least EURO 22 billion to youth employment support'' (EC, 2021), guided by the recognition that young people and the low-skilled are more exposed to changes in the labour market.

The European Commission expects countries to make use of funding available through the European Social Fund budget (88 billion), by dedicating at least 25% of the money towards fighting poverty and social exclusion, and around 12.5% towards young persons not in employment, education, or training (NEETs).

Despite these encouragements from the EU and the strengthening of a framework that pays more attention to social issues, including health, employment and housing, efficient implementation of these guidelines will require considerable commitment from Member States. This commitment has frequently been absent, especially when it comes to improving the situation of minorities and vulnerable groups. Radost Zaharieva, Policy Coordinator for the European Public Health Alliance, wrote in May 2021:

''Long before the pandemic, many population groups such as ethnic minorities, including Roma, people with disabilities, homeless persons, migrants, prisoners, sex workers, LGBTQI+ faced a higher risk of poverty and social exclusion. Higher unemployment rates and employment precariousness since March last year have led to lower health and social protection.  There are real fears the Plan will not reach these population groups and it will fail to tackle the increase in poverty rates and social exclusion.''

Zaharieva remains concerned about lack of clear guidelines in the Pillar on how to reach vulnerable groups. She also calls for better indicators that accurately measure the needs of specific groups such as ethnic minorities, migrants and refugees, particularly in healthcare. Considering the current situation, the next few years will be a challenging period for the EU in its transition to a ''sustainable, fair and inclusive social 

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti