Vijesti ROMI.HR

/
Print - MIGRACIJA KAO SUDBINA

MIGRACIJE I PANDEMIJA

17. 12. 2021.
180a MIGRACIJA KAO SUDBINA
Picture 1: IHH Humanitarian Relief Foundation by Flickr, Picture 2: Image donated to Wikimedia UK by Mark Lowen
MIGRACIJA KAO SUDBINA
Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Opća skupština Ujedinjenih naroda 2004. godine proglasila je 18. prosinac Svjetskim danom migranata. Ovaj dan je izabran zbog toga što je UN odobrio Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji baš na ovaj datum 1990. godine.

Svjetski dan migranata obilježava se u zemljama članicama UN-a kako bi se odalo priznanje doprinosima imigranata prema zemljama koje su ih primile i to je šansa da te zemlje pokažu svoj napredak u borbi za temeljna ljudska prava.

Glavni tajnik UN-a António Guterres ističe važnost ovog dana sljedećim riječima:

          „Na ovaj Međunarodni dan migranata, iskoristimo priliku za oporavak od pandemije kroz provođenje Globalnog kompakta o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama, ponovno zamislimo mogućnost ljudske mobilnosti, omogućimo migrantima da ponovno pokrenu ekonomiju u svojim zemljama i u inozemstvu, i sagradimo inkluzivnija i otpornija društva.“

Nikada nije lako biti migrant, ali tokom pandemije postalo je još teže. Oni koji žive na marginama društva suočili su se gubitkom posla, neki su postali beskućnici, a nekima su se šanse da budu eksploatirani značajno porasle. Prema izjavi Međunarodne organizacije za migracije (IOM), u prvih šest mjeseci 2021. godine stopa smrtnosti migranata gotovo se dvostruko povećala u odnosu na prošlu godinu.

Prema izvješću Europskog parlamenta pod nazivom „Utjecaj krize izazvane koronavirusom na Rome i Putnike“ , europske zajednice Roma suočavaju se s najvećom izloženosti koronavirusu. Na njih nerazmjerno utječu i COVID-19, ali i mjere protiv njega. Oni koji su zaposleni kao sezonski radnici ili se bave sivom ekonomijom izgubili su svoje poslove zbog „lockdowna“ i zabrana putovanja. Zbog načina života i neposjedovanja formalne adrese prebivališta, dio Roma ne udovoljava uvjetima za stjecanje naknade sustava socijalne skrbi.

Romska djeca nemaju pristup kompjuterima ili Internetu, što uzorkuje još veći obrazovni jaz između romske djece i njihovih vršnjaka koji su bili u mogućnosti prisustvovati „online“ nastavi.

Romi su se također suočili sa strožim mjerama „lockdowna“ do te mjere da to možemo smatrati diskriminacijom. Na primjer neke su europske države gradile zidove oko romskih sela, blokirale ceste, nadzirale dronovima.

Europski socijalni fond+ (ESF+) je program kojem je cilj smanjiti socio-ekonomski teret koronavirusa, a to čine promicanjem visoke razine zaposlenosti i socijalne zaštite. Nadolazeći ESF+ sastojat će se od specifičnog cilja koji je usmjeren na uključivanje Roma kako bi zemlje članice Europske unije podržale spomenute ciljeve kao što su stanovanje, obrazovanje, zaposlenje i socijalnu skrb za Rome.

Prema izvješću „Nigdje za okrenuti: Situacija izbjeglica Dom Rom iz Sirije u Tursku“, autorice Yesim Yaprak Yildiz, iako Turska provodi politiku otvorenih vrata za izbjeglice iz Sirije, nemaju svi Romi u Siriji koristi od toga. Zbog toga što neki Romi nemaju ispravne putovnice ne mogu legalno prijeći tursku granicu, a to ih prisiljava na korištenje ilegalnih načina odnosno plaćanja krijumčarima. Oni koji nisu ušli u Tursku s valjanom putovnicom morali su živjeti u izbjegličkim kampovima. Ako ne bi bilo mjesta u kampovima morali su čekati na sirijskoj strani granice, ponekad i mjesecima.

Nije vrlo lako procijeniti koliko je Dom Roma kao izbjeglice ušlo u Tursku iz Sirije zbog toga što su se predstavljali kao Arapi ili Kurdi, ovisno o tome odakle dolaze i kojim jezikom govore. Romske izbjeglice koje pripadaju Dom Romima su većinom bile nevidljive vlastima zbog njihove sklonosti da ne dijele informacije o svojoj etničkoj pripadnosti. Nevladine organizacije koje su bile intervjuirane za spomenuti članak imale su malo ili nimalo informacija o Dom romskoj skupini izbjeglica.

Dom romske izbjeglice također imaju problema s nalaženjem posla u Turskoj. Oni većinom rade u sivoj ekonomiji, kao na primjer građevini, poljoprivredi, uslužnim djelatnostima i recikliranju. Izbjeglice su izvijestile o tome da ne mogu raditi svaki dan nego samo neke dane u mjesecu. Zbog toga što nisu mogli naći stalni posao, oni koji su tek došli ovisili su o socijalnoj pomoći.  Sirijske izbjeglice izvijestile su da rade bez socijalnog osiguranja i usprkos prekovremenim satima ne zarađuju dovoljno za život. Situacija je još gora za Dom romsku skupinu izbjeglica zbog toga što si nisu mogli naći stalni posao na neodređeno.

U studiji pod imenom „Nedavne migracije Roma u Europi“, koju su objavili Claude Cahn i Elspeth Guild, izvještava se o tome da je segregacija u školama u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi jedan od razloga zbog kojeg  se Romi preseljavaju u Zapadnu Europu. Romi koji su uspješno migrirali u Zapadnu Europu izvijestili su kako njihova djeca u školama više nisu ponižavana, kao što je to bio slučaj u zemljama iz kojih su došli.  

Također je izviješteno o tome da su Romi, koji su uspješno migrirali iz jedne zemlje članice Europske unije u drugu, radili u sivoj ekonomiji gdje postoji viša razina tolerancije, bili su samozaposleni ili su radili u uslužnim djelatnostima.

Zbog njihovog načina života, Romi su uvijek viđeni kao migranti. Mnogi migranti doživljavaju diskriminaciju i suočavaju se s izazovima, a Romi se s tim još i više suočavaju zbog nekih okolnosti. Nadamo se da će sa svakom nadolazećom godinom svijet postati bolje mjesto za migrante i sve ostale; uz pomoć Međunarodnog dana migranata i aktivnosti koje će povećati društvenu svijest za migrante.

 

 

In 2004, UN General Assembly (UNGA) adopted 18th of December as the International Migrants Day. This day was chosen because UN approved International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families on this date in 1990.

International Migrants Day is celebrated in UN member states to acknowledge the contributes of immigrants to the host countries and is a chance for the host countries to show development for basic human rights.

UN Secretary-General António Guterres states the importance of this Day with these words:

“On this International Migrants Day, let us seize the opportunity of the recovery from the pandemic to implement the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, reimagine human mobility, enable migrants to reignite economies at home and abroad and build more inclusive and resilient societies.”

Being an immigrant is never easy, but during the pandemic it only became more difficult. Those who live on the margins of society faced job losses, becoming homeless and increased chance of exploitation more excessively. In the first six months of 2021 migrant deaths almost doubled, compared to previous years, according to the statement of the International Organization for Migration (IOM).

According to “The impact of the coronavirus crisis on Roma and Travellers” report by the European Parliament, EU’s Roma communities are facing the highest exposure to COVID-19. They are disproportionately both effected by the COVID-19 and the measures against it. Those who are employed in seasonal jobs or informal economy lost their jobs due to lockdowns and travel bans. Due to the traveling culture and not having a formal residency address, Roma also were not eligible for social security benefits.

Meanwhile, Roma children do not have easy access to computers or internet, increasing the educational gap between Roma children and their peers who were able to participate in online education.

Roma also faced stricter lockdown measures to the extent of discrimination, by some of the EU member states, for example, walls being built around Roma villages, roadblocks, and surveillance by drones)

European Social Fund+ (ESF+) is a program that aims to lessen the socio-economic burden of COVID-19 for people, promoting high employment levels and social protection. The impending ESF+ will consist of a specific objective that aims Roma people’s inclusion for EU member states to endorse forementioned objectives like housing, education, employment, and social services for the Roma.

According to “Nowhere To Turn: The Situation Of Roma Dom Refugees From Syria In Turkey” by Yeşim Yaprak Yıldız, even though Turkey has an open door policy for refugees from Syria, not all Roma from Syria were able to benefit from this. Due to lack of a valid passports, some Roma were not able to cross the border legally into Turkey, forcing them to use unofficial ways or pay to smugglers. Those who did not enter Turkey with a valid passport had to live in refugee camps. If there were no available places at the camp, they had to wait at the Syrian side of the border, sometimes for months. It is not very easy to tell have many Roma Dom refugees entered Turkey from Syria, for they tended to introduce themselves as Arab or Kurdish, depending on where they are from and their language abilities. Roma Dom refugees have been mostly invisible to the authorities due to this tendency to withheld information about their ethnicity. The NGO’s that were interviewed for the aforementioned article had limited to zero information about the Roma Dom refugees.

Roma Dom refugees had problem finding jobs in Turkey as well. They mostly work in informal economy like construction, agriculture, service industry and recycling. Refugees reported that they were not able to work every day but only some days a month. Not even able to find full time jobs, newcomers could only depend on aids. Syrian refugees in general reported to work under circumstances with no social security, receiving lower wages for the same work. Situation was worse for Roma Dom refugees since they were not able to find regular long-term jobs.

A study named “Recent Migration of Roma in Europe”, a study by Mr. Claude Cahn and Professor Elspeth Guild, reported that segregated schooling in Central and South-Eastern Europe was one of the reasons for Roma moving to Western Europe. Roma who successfully migrated to Western European countries reported that their children were not “humiliated” in school anymore, unlike their countries of origin.

Also, it was reported that Roma who were able to successfully establish from moving to one EU member state to another, worked in informal economy jobs where there are higher levels of tolerance, were self-employed or worked in service industry.

Due to their travelling culture, Roma are never ending migrants. Most migrants experience discrimination and face challenges, and Roma people are reported to face even more under some circumstances. We hope that with each year, world will become a better place for migrants and everyone else; with the help of International Migrants Day and activities taking place to increase social awareness for migrants.

 

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti