Zanimljivosti ROMI.HR

/
Print - ROMI U KLASIČNOJ RUSKOJ KNJIŽEVNOSTI

INSPIRACIJA ZA NOVI ŽANR

15. 2. 2022.
020 - b - illustration by k.klementeva  ROMI U KLASIČNOJ RUSKOJ KNJIŽEVNOSTI
llustration by K.Klementeva
ROMI U KLASIČNOJ RUSKOJ KNJIŽEVNOSTI
Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

U Rusiji je interes za Rome započeo u 18. stoljeću kada je zbor Roma, pod vodstvom Ilye Sokolove, gostovao u Moskvi. Krajem 18. stoljeća u bogatim ruskim kućama  dobre zabave bile su nezamislive bez Roma. Romske tužaljke i lepršavi plesovi snažno su nedostajali u visokim društvenim krugovima na području Moskve i Sankt Petersburga. Bogati Rusi išli su gledati nastupe Roma i davali im velike svote novaca za njihov nastup. U Moskvi i Sankt Petersburgu su u prvoj polovici 19. stoljeća romski zborovi postali tako popularni da su solo pjevači iz tih zborova postali konkurencija u vokalnom umijeću i popularnosti čak i prvacima opere.

Rusi su glavnim vrlinama Roma smatrali njihovo veselje, dosjetljivost, lukavost, poletno junaštvo i hrabrost. Istovremeno, tradicionalni romski obrti i zanimanja u 18. stoljeću bili su zabrinjavajući. Prema povjesničarima, Romi su u Rusiji preživljavali gatanjem, prikupljanjem milostinje, trgovinom, krađom na ulici i krađom konja. Međutim, poetska slika Roma u Rusiji bila je temeljena na njihovom bezuvjetnom poštovanju za starije i religiju, njihovoj hrabrosti, izostanku sklonosti ka alkoholu, i izvanrednom talentu za pjevanje, plesanje i bavljenje životinjama. Sve je ovo učinilo duh Roma kontroverznim, a u isto vrijeme inspirirajućim za pisce i pjesnike.

Tipični Romi u ruskoj se književnosti prikazani su kao idilična slika i prezentacija romantičarskog stila.

Romantičarski pjesnici u Rusiji idealizirali su patrijarhalne romske zajednice. Predstavili su ih kao otoke pristojnosti, iskrenosti, autentičnosti, u moru pohlepe, i nepoštenih modernih ljudi. Romi su bili pravi heroji ruske romantičarske književnosti u 19. i na početku 20. stoljeća. Ona Rome portretira kao nositelje antičkih umjetničkih tradicija, ljude od umjetnosti, ljude sa slobodom, glazbom i književnošću kao najvećim vrijednostima.

Ruski pisci iz različitih povijesnih razdoblja razvili su takozvanu „romsku temu“ u svojim romanima. Pisci su naglašavali neke karakteristike i osobine, ali neke druge su negirali. Na taj je način stvorena autentična kulturna slika Roma. Možda nije bila u potpunosti točna što se tiče romskih zakona i tradicija, ali je ustrajala na živopisnosti i šarenosti. Tema o romskoj kulturi provlači se kroz klasičnu rusku književnost unazad 3 stoljeća, počevši s jednim od najvećih ruskih književnika, Aleksandrom Puškinom, koji se naziva ocem ruske književnosti u 19. stoljeću. 

Puškinova pjesma «Цыгане» (“Cigani”) imala je najveći utjecaj na percepciju drugih ruskih pjesnika u 19. stoljeću o Romima. U pjesmi Puškin detaljno opisuje Rome kao narod koji ima slobodu, koja je njihova najveća i glavna vrijednost; sloboda kretanja, sloboda u ljubavi, sloboda izražavanja. Uobičajeni život plemena je u ovoj pjesmi u kontrastu sa „ropstvom u gradovima koji guše“, kako je Puškin nazivao sve urbane sredine. Romska tema bila je smještena u kontekst samooslobađanja od društvenog tereta i misli o budućnosti. Kao apsolutna sloboda. Ali čak ni tad to nikad nije bilo oslobađanje od moralnih granica. Romi su u Puškinovim pjesmama društvo velikodušnih, strastvenih, bistrih, originalnih i umjetnički nastrojenih ljudi. Veze između Roma su u romanu temeljene na poštovanju, ljubavi i dobrobiti za zajednicu.

Romski život je postao tradicionalna tema cijelog razdoblja ruskog romantizma. Ruski romantičarski pjesnici portretirali su Rome na duboko specifičan i jedinstven način. U ruskim romansama, Romi su ljudi koji ne prepoznaju ni jedan drugi autoritet, i žive samo po zakonima plemena, bez prisile ili međusobnih obveza.

Maksim Gorki još je jedan ruski pisac koji je u svojim djelima u 1890-ima iskoristio likove Roma za primjere slobodnog duha i ponosa. Jedan od najsvjetlijih opisa Roma koji je napisao Maksim Gorki je lik Loika Zobara iz „Макар Чудра“ (Makar Chudra):

 

“Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его,— удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла́ — это уж как раз!

 

И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поездит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!”  

 

„Bio je tamo Zobar, mladi Rom, Loiko Zobar. Cijela Mađarska, Češka, Slavonija i sva mjesta oko mora poznavala su ga – bio je hrabar dječak! Nije bilo sela u tim dijelovima svijeta u kojem nekoliko ljudi nije molilo Boga da ubije Lojka, ali on je živio, i ako mu se konj sviđao, mogao si staviti odred vojnika da ga čuvaju, Zobar bi ga svejedno zajahao! Hej! Je li se on ikog bojao? Da mu je Sotona sa svojim slugama došao, on bi ga grdio, i udario bi vragove – to je ono što bi on uistinu napravio!

Sva su ga plemena znala, ili barem čula za njega. Volio je samo konje i ništa više. Uzgajao bi i prodavao konje, i svatko tko je imao novca mogao je dobiti konja. Nije bio škrt – da je netko htio njegovo srce, on bi ga iščupao i dao ga tebi, da ti možeš biti sretan s njim. Takav je on bio, sokol!“

Mnogi romski likovi nalaze se i u djelima Aleksandra Blocka, Nikolaja Gumileva, Anne Akhmatove, Sergeja Jesenjina i Marine Ivanovne Cvetajeve. Zbog toga su se u samo nekoliko stoljeća romske pjesme i romance pretvorile u ruske narodne pjesme o ljubavi, strasti i slobodi.

 

 

 

In Russia, interest in Roma starts in the 18th century when a Roma choir conducted by Ilya Sokolov was brought to Moscow. At the end of the 18th century, Roma were a necessary attribute for a good celebration in a rich Russian house. Sad Roma songs and sparkling dances were something that was so lacking in Moscow and Saint Petersburg high society. Rich Russian people were going to see Roma shows and been paying generously for their performances. In Moscow and Saint Petersburg in the first half of the 19th century, Roma chores became so popular that solo singers from these chores competed in vocal prowess and popularity even with opera primas.

 

Russian people found cheerfulness, witting, cunning, dashing prowess, and courage as the main attractive Roma's traits. At the same time, the traditional Roma crafts and occupations back then in the 18th century were concerning. Because on the other side, according to historians, Roma in Russia were surviving by fortune-telling, collecting alms, trading, stealing on the streets, and horse thieving. But the poetic image of Roma in Russia was based on their unconditional respect for elders and religion, braveness, the absence of drunkenness, and, of course, extraordinary talents for singing, dancing, and handling animals. All of it made the spirit of Russian Roma controversial and at the same time inspiring for poets and writers.

 

Typical Roma in Russian literature tradition were manifested as a picturesque image and representation of the Romantic style.

Romantic poets in Russia idealized patriarchal Roma communities. They presented it as the islands of decency, sincerity, and genuineness in the sea of greedy and unfair urban people. Roma were the true heroes of Russian Romantic literature in the 19th and the beginning of 20th centuries. It pictures Romas as the bearers of ancient artistic traditions, people of arts, people with freedom, music, and poetry as the highest values.

Russian writers of different historical periods have developed the entire so-called "Roma theme" in their novels. Writers have been emphasizing some features and traits but neglecting or rethinking others. This is how been consistently created an authentic cultural image of the Roma people. Maybe not entirely correct in terms of Roma traditions and laws, but persistently vivid and colorful. The Roma cultural theme runs through all Russian classical literature of the past three centuries, beginning with the works of one of the greatest Russian poets - Alexander Pushkin, who is called the father of Russian literature in the 19th century.

Pushkin's poem «Цыгане» (“Cigani”) had the strongest influence on the perception of the Roma people by other 19th-century Russian poets. In the poem, Pushkin thoroughly described Roma people as a nation with freedom as their main and ultimate value: freedom of movement, freedom in love, freedom of expression. The ordinary life of the tribe in this poem is a contrast with "the slavery of suffocating cities” as Pushkin called all urban environments. The Roma theme was being placed in the context of self-release from social burdens and thoughts about the future. As an absolutized freedom. But even then, it has never been the liberation from the boundaries of morality. Roma in Alexander Pushkin’s poem are a society of generous, fiery loving, bright, original, and artistic people. The relationship between Roma in the novel is based on respect, love, and benefits for their community.

Roma life has become a traditional theme of the entire genre of Russian romance. Russian Romantic poets portrayed Roma in a deeply specific and unique way. In Russian romances, Roma are people who recognize no other authority and live only by tribe’s laws with no coercion or mutual obligations.

Another Russian writer - Maksim Gorky – used Roma characters in the early 1890s as an example of free spirit and pride. One of the brightest descriptions of Roma person by Maxim Gorky is the character of Loiko Zobar from „Макар Чудра“ (Makar Chudra):

“Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его,— удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла́ — это уж как раз!

 

И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поездит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!”

[There was Zobar, a young Cigan, Loiko Zobar. All Hungary, Bohemia, Slavonia, and all around the sea knew him - he was a brave boy! There was not a village in those parts of the world where a few people did not swear to God to kill Loiko, but he lived, and if he liked a horse, you could put a squad of soldiers to guard it - anyway Zobar would gallop on it! Hey! Was he afraid of anyone? If Satan and his servants came to him, he would scold him, and he would kick the devils - that was indeed what he would do!

And all the tribes knew him or heard of him. He loved only horses and nothing else, and he would ride and trade horses, and anyone who had money could get the horse. He did not have a treasured possession - if you wanted his heart, he would tear it out of his chest and give it to you, so that you could be happy with it. That was what he was like, a falcon!]

Many Roma characters are used in the lyrics of Alexander Blok, Nikolai Gumilev, Anna Akhmatova, Sergei Yesenin, and Marina Tsvetaeva almost throughout the entire life of these great poets. Because of that, in just couple of centuries many Roma songs and romances even transformed into Russian folk songs about love, passion, and freedom.

 

Galerija slika:

Povratak na zanimljivosti